Product Description

Nguy?t Ánh là m?t trong nh?ng công ty hàng ?â?u chuyên sa?n xuâ?t va? phân phô?i  các m?t hàng khay nh?a, khay ??ng kinh ki?n, túi nilon, thùng danpla, màng chít, màng x?p PE qu?n tay, màng che nông nghi?p…

M?t s? s?n ph?m  v? màng nilon chính nh?: màng PE qu?n tay, màng POF, màng x?p PE,…

Công ty chúng tôi là m?t trong nh?ng công ty hàng ?â?u chuyên Sa?n xuâ?t va? phân phô?i  các m?t hàng túi Nilon / Ma?ng Nilon khô? l??n, màng che nông nghiê?p, công nghiê?p/ công tri?nh, lo?t sa?n…c??t may cnc…

  • Ki?ch th???c ?a da?ng, rô?ng t?? 0.5 ?ê?n 6m, da?y t?? 0.02 ?ê?n 1mm
  • Mâ?u tr??ng, ?en ho??c mâ?u theo yêu câ?u
  • Uy ti?n châ?t l???ng

CÔNG TY TNHH S?N XU?T – TH??NG M?I NGUY?T ÁNH

Tr? s?

??a ch?: ???ng Nguy?n Trãi, Hùng V??ng, Phúc Yên, V?nh Phúc

  • ?i?n tho?i: 0211 3869 828 * Fax: 0211 3870 901
  • Hotline: 0981 580 656 * 0982 210 973
  • Emailinfo@nguyetanh.vn

Công ty chúng tôi là m?t trong nh?ng công ty hàng ?â?u chuyên Sa?n xuâ?t va? phân phô?i  các m?t hàng túi Nilon / Ma?ng Nilon khô? l??n, du?ng che nông nghiê?p, công nghiê?p/ công tri?nh, lo?t sa?n…c??t may cnc…

– Ki?ch th???c ?a da?ng, rô?ng t?? 0.5 ?ê?n 6m, da?y t?? 0.02 ?ê?n 1mm
– Mâ?u tr??ng, ?en ho??c mâ?u theo yêu câ?u
– Uy ti?n châ?t l???ng John Tavares Womens Jersey