Product Description

Nguy?t Ánh là m?t trong nh?ng công ty hàng ?â?u chuyên sa?n xuâ?t va? phân phô?i  các m?t hàng khay nh?a, khay ??ng kinh ki?n, túi nilon, thùng danpla, màng chít, màng x?p PE qu?n tay, màng x?p ch?ng t?nh ?i?n…

M?t s? s?n ph?m  v? màng nilon chính nh?: màng PE qu?n tay, màng POF, màng x?p PE,…

THÔNG TIN S?N PH?M

V?i ??c tính m?m m?i, ?? x?p cao,d?o dai và d? t?o hình, màng x?p ch?ng t?nh ?i?n ???c ch? t?o thành các s?n ph?m bao bì ?óng gói, chèn lót s? d?ng trong ngành s?n xu?t linh ki?n ?i?n t?, máy tính,…

Quy cách :

PE FOAM d?ng Cu?n

  • ?? d?y : 0.5mm – 20mm
  • Kh? r?ng : 1m – 1.5m
  • Chi?u dài : 50m – 600m

PE FOAM d?ng T?m

  • ?? d?y : 20mm – 200mm
  • Kh? r?ng : Max 1.5m
  • Chi?u dài : Max 50m

CÔNG TY TNHH S?N XU?T – TH??NG M?I NGUY?T ÁNH

Tr? s?

??a ch?: ???ng Nguy?n Trãi, Hùng V??ng, Phúc Yên, V?nh Phúc

  • ?i?n tho?i: 0211 3869 828 * Fax: 0211 3870 901
  • Hotline: 0981 580 656 * 0982 210 973
  • Emailinfo@nguyetanh.vn

 Latavius Murray Authentic Jersey